PLAYER.BAS

Go back

Below you'll find the source for the QBasic file PLAYER.BAS.

I've been in doubt if I'd republish this file again. Mainly for a few reasons;
1. The stuff I made as a kid is very childish (which kinda makes sense)
2. Times have changed; what was funny/innovative or sharable in 1997 doesn't meet standards in 2024.
3. Most of the code doesn't run natively anymore on modern operating systems.
4. It's in the Dutch language, where most of my shared content is in English.

Still, I've decided to share this file. Keep in mind the age of this content though.

Download PLAYER.BAS for QBasic

' Druk op Shift+F5 voor mooie muziek!
'
'┌┬───Ì────────██─┬─────Ì────────██──┬┐
'├┼▄──Ì──Ì──██─¦──┼─────Ì──Ì═─██─¦──▄┼┤
'├┼──██──Ì──¦──¦──┼─▀▀─██──Ì──¦──¦───┼┤
'├┼▀────██──¦─────┼───────██─═¦─────▀┼┤
'└┴───────────────┴──────────────────┴┘
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
DECLARE SUB AndereTitel ()
DECLARE SUB ASCII ()
DECLARE SUB Beeld (x!, t$)
DECLARE SUB EVenster (bx!, by!, ex!, ey!, d3!)
DECLARE SUB FileInfo (FSp$, Nm$, FSz&, yr%, mon%, dy%, hr%, min%, sec%, Attr$)
DECLARE SUB HoofdScherm ()
DECLARE SUB Info ()
DECLARE SUB Lijn (bx!, by!, ey!)
DECLARE SUB Loopje (t$, k%, x%, y%, t%)
DECLARE SUB MaakBAS ()
DECLARE SUB Menu (Reactie!)
DECLARE SUB Muis (a%, b%, c%, d%)
DECLARE SUB MUS2BAS (Bas$, Mus$, Regelnrs!, Repeat!)
DECLARE SUB Openen ()
DECLARE SUB Speel ()
DECLARE SUB Venster (bx!, by!, ex!, ey!)
DECLARE SUB Versnel ()
DECLARE SUB Vertraag ()
DECLARE FUNCTION Bestandslengte! (f$)
DECLARE FUNCTION Toets% ()
DECLARE FUNCTION ZoekMuis% ()

COMMON SHARED MuisStatus%, Bestand$, bk, BestandSoort, RepeatMus

TYPE RegType
  AX AS INTEGER
  bx AS INTEGER
  CX AS INTEGER
  DX AS INTEGER
  BP AS INTEGER
  SI AS INTEGER
  DI AS INTEGER
  FLAGS AS INTEGER
END TYPE

TYPE FileData
  Unused AS STRING * 21
  Attr AS STRING * 1
  Time AS INTEGER
  Date AS INTEGER
  FileSize AS LONG
  FileName AS STRING * 13
END TYPE

IF ZoekMuis THEN MuisAanwezig% = -1 ELSE : MuisAanwezig% = 0
MuisStatus% = MuisAanwezig%

CONST Okee = -1, Geen = 0, KlikBestand = 1, KlikUtilities = 2, MusF = 3
CONST KarF = 4, AscF = 5, Alt = 8

ON ERROR GOTO FoutMelding

Com$ = COMMAND$             'Dit werkt alleen in QuickBasic
                    'Zet er REM voor als het niet werkt

IF Com$ = "/?" THEN
  SHELL "cd > player.tmp"
  OPEN "player.tmp" FOR INPUT AS #1: LINE INPUT #1, a$: CLOSE #1
  KILL "player.tmp"
  a$ = UCASE$(a$)
  PRINT "Music Player V3.0 is ontworpen door Stefan Thoolen"
  PRINT "Als u dit laat registreren (gratis) wordt u op de hoogte gehouden"
  PRINT "van nieuwe muziekjes en/of niewe versies voor dit programma"
  PRINT "Om het registratieformulier te printen typ PLAYER /R"
  PRINT "Typ PLAYER /A voor het adres van de maker (voor vragen en/of opmerkingen)"
  PRINT "Wat is er nieuwer vergeleken met V2.0?"
  PRINT "Deze kent ook ASC-bestanden en er zit een extra compiler bij"
  PRINT
  IF LEFT$(a$, 1) = "A" OR LEFT$(a$, 1) = "B" THEN PRINT "Ps. dit programma werkt vanaf harde schijf sneller"
  SYSTEM
END IF

IF Com$ = "/R" THEN
  LPRINT "           Music Player V3.0"; STRING$(17, 8); STRING$(17, "_")
  LPRINT
  LPRINT "Naam        : ___________________________"
  LPRINT "Adres       : ___________________________"
  LPRINT "Postcode+Woonplaats: ___________________________"
  LPRINT
  LPRINT "Als u de volgende gegevens goed invult, werkt dat in uw voordeel"; CHR$(13)
  LPRINT "Kruis de dingen die van toepassing zijn aan:"
  LPRINT "O Ik wil graag op de hoogte blijven van de nieuwste versie van Music Player"
  LPRINT "O Ik wil graag op de hoogte blijven van de nieuwste muziekjes"
  LPRINT
  LPRINT "O Ik ben tussen de 0 en 12 jaar oud"
  LPRINT "O Ik ben tussen de 13 en 20 jaar oud"
  LPRINT "O Ik ben tussen de 21 en 50 jaar oud"
  LPRINT "O Ik ben ouder als 50 jaar oud"
  LPRINT
  LPRINT "Van deze muzieksoort houd ik het meeste: ______________________"
  LPRINT
  LPRINT "Doorstrepen wat niet van toepassing is"
  LPRINT "Ik programmeer wel/niet in ____________"
  PRINT "Nu is de computer bezig met printen"
  PRINT "Vul dit papier in en stuur naar:"; CHR$(13)
  Com$ = "/A"
END IF

IF Com$ = "/A" THEN
  PRINT "Stefan Thoolen"
  PRINT "-Address removed-"
  PRINT "48** ** Breda"
  PRINT "Nederland"
  SYSTEM
END IF

 
IF Com$ <> "" THEN
  OPEN Com$ FOR INPUT AS #1
   LINE INPUT #1, a$
   DO UNTIL EOF(1)
     LINE INPUT #1, a$
     a$ = LTRIM$(UCASE$(RTRIM$(a$)))
     IF LEFT$(a$, 1) <> "'" THEN PLAY a$
     IF INKEY$ <> "" THEN SYSTEM
   LOOP
  CLOSE #1
  SYSTEM
END IF

Bestand$ = "GEENNAAM.MUS"
Muis 1, 0, 0, 0
Muis 4, 0, 0, 0
bk = 0

DO
  HoofdScherm
Terug:
  Loopje a$, k%, x%, y%, t%
  IF a$ = CHR$(18) THEN
   Reactie = RepeatMus
   IF RepeatMus THEN RepeatMus = 0 ELSE RepeatMus = -1
   HoofdScherm
  END IF
  IF a$ = CHR$(0) + "?" THEN a$ = CHR$(0) + "X"
  IF a$ = CHR$(0) + "X" THEN Speel: HoofdScherm
  Reactie = Geen
  IF t% = Alt THEN Reactie = Alt
  IF k% = 1 AND x% = 1 AND y% > 2 AND y% < 12 THEN Reactie = KlikBestand
  IF k% = 1 AND x% = 1 AND y% > 11 AND y% < 23 THEN Reactie = KlikUtilities
  IF Reactie <> Geen THEN Menu Reactie ELSE GOTO Terug
LOOP

FoutMelding:
SCREEN 0
WIDTH 80, 25
COLOR 7, 0
CLS
PRINT "Fout nummer"; ERR; "gevonden"
SYSTEM

SUB AndereTitel
  IF NOT bk THEN BEEP: EXIT SUB
  IF BestandSoort = AscF THEN BEEP: EXIT SUB
  HoofdScherm
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  Venster 11, 5, 13, 75
  COLOR 1
  Beeld 11, "Titel " + Bestand$ + " veranderen"
  COLOR 0
  OPEN Bestand$ FOR INPUT AS #1: LINE INPUT #1, Tit$: CLOSE #1
  IF LEN(Tit$) > 60 THEN Tit$ = LEFT$(Tit$, LEN(Tit$) - 60)
  Muis 4, 0, y%, x%
  DO
   Muis 3, 0, y%, x%
   Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
   COLOR 0, 15
   IF LEN(Tit$) > 60 THEN Tit$ = LEFT$(Tit$, 60)
   LOCATE 12, 7: PRINT "Titel: "; Tit$;
   COLOR 16: PRINT "_ ";
   Muis 4, 0, y%, x%
   Loopje a$, k%, y%, x%, t%
   IF a$ = CHR$(8) THEN
     a$ = ""
     IF LEN(Tit$) > 0 THEN Tit$ = LEFT$(Tit$, LEN(Tit$) - 1)
   END IF
   IF a$ = CHR$(7) THEN BEEP: a$ = ""
   IF LEFT$(a$, 1) = CHR$(0) THEN BEEP: a$ = ""
   IF a$ = CHR$(27) THEN EXIT SUB
   IF a$ <> CHR$(13) THEN Tit$ = Tit$ + a$
  LOOP WHILE a$ <> CHR$(13)
  SHELL "COPY " + Bestand$ + " PLAYER.TMP > NUL"
  OPEN "PLAYER.TMP" FOR INPUT AS #1
   OPEN Bestand$ FOR OUTPUT AS #2
     LINE INPUT #1, a$
     PRINT #2, Tit$
     DO UNTIL EOF(1)
      LINE INPUT #1, a$
      IF a$ <> "" THEN PRINT #2, a$
     LOOP
   CLOSE #2
  CLOSE #1
  KILL "PLAYER.TMP"
END SUB

SUB ASCII
  IF NOT bk THEN BEEP: EXIT SUB
  HoofdScherm
  Naam$ = LEFT$(Bestand$, INSTR(Bestand$, ".") - 1)
  IF BestandSoort = AscF THEN
   OPEN Bestand$ FOR INPUT AS #1
     OPEN Naam$ + ".MUS" FOR OUTPUT AS #2
      PRINT #2, Bestand$; " omgezet naar "; Naam$; ".MUS"
      DO UNTIL EOF(1)
        LINE INPUT #1, a$
        PRINT #2, a$
      LOOP
     CLOSE #2
   CLOSE #1
   ResBes$ = Bestand$
   ResSrt = BestandSoort
   Bestand$ = Naam$ + ".MUS"
   BestandSoort = MusF
   AndereTitel
   Bestand$ = ResBes$
   BestandSoort = ResSrt
  ELSE
   OPEN Bestand$ FOR INPUT AS #1
     OPEN Naam$ + ".ASC" FOR OUTPUT AS #2
      LINE INPUT #1, a$
      DO UNTIL EOF(1)
        LINE INPUT #1, a$
        IF BestandSoort = KarF THEN LINE INPUT #1, b$
        PRINT #2, a$
      LOOP
     CLOSE #2
   CLOSE #1
  END IF
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 0, 0
  Venster 10, 3, 14, 77
  Beeld 11, "Bestand is omgezet"
  COLOR 16
  Beeld 13, "Druk op een toets"
  Muis 4, 0, y%, x%
  Loopje t$, k%, x%, y%, t%
END SUB

SUB Beeld (x, t$)
  LOCATE x, 40 - LEN(t$) / 2: PRINT t$;
END SUB

SUB EVenster (bx, by, ex, ey, d3)
  DIM Klr(3)
  IF d3 = 1 THEN Klr(1) = 8: Klr(2) = 15
  IF d3 = 2 THEN Klr(1) = 15: Klr(2) = 8
  Klr(3) = 7
  COLOR Klr(1), Klr(3)
  LOCATE bx, by: PRINT "┌"; STRING$(ey - by - 1, 196);
  COLOR Klr(2)
  PRINT "┐";
  FOR Tel = bx + 1 TO ex - 1
   COLOR Klr(1)
   LOCATE Tel, by: PRINT "│";
   COLOR Klr(2): PRINT SPACE$(ey - by - 1); "│";
  NEXT Tel
  COLOR Klr(1)
  LOCATE ex, by: PRINT "└";
  COLOR Klr(2)
  PRINT STRING$(ey - by - 1, 196); "┘";
END SUB

SUB FileInfo (FSp$, Nm$, FSz&, yr%, mon%, dy%, hr%, min%, sec%, Attr$)
  DIM InputRegs AS RegType, OutputRegs AS RegType
  DIM DTA AS FileData
  InputRegs.DX = VARPTR(DTA)
  InputRegs.AX = &H1A00            'In QBasic werkt dit niet
                        'Daarom is er PLAYER.EXE
  CALL INTERRUPT(&H21, InputRegs, OutputRegs) 'Om dit in QuickBasic te kunnen
  FSpCopy$ = FSp$ + CHR$(0)          'laten draaien moet je QB /L
  InputRegs.DX = SADD(FSpCopy$)        'intypen. Overigens, mooi
  InputRegs.CX = &H16             'programma hé?
  InputRegs.AX = &H4E00
  CALL INTERRUPT(&H21, InputRegs, OutputRegs)
  IF (OutputRegs.AX AND &HFF) <> 0 THEN
   FSz& = -1
   EXIT SUB
  END IF
  FSz& = DTA.FileSize
  yr% = (DTA.Date AND &H7FFF) \ 512 + 80
  IF DTA.Date < 0 THEN yr% = yr% + 64
  IF yr% > 99 THEN yr% = yr% - 100
  mon% = ((DTA.Date AND &H7FFF) \ 32) AND &HF
  dy% = DTA.Date AND &H1F
  hr% = (DTA.Time AND &H7FFF) \ 2048
  IF DTA.Time < 0 THEN hr% = hr% + 16
  min% = ((DTA.Time AND &H7FFF) \ 32) AND &H3F
  sec% = (DTA.Time AND &H1F) * 2
  Nm$ = DTA.FileName
  J% = INSTR(Nm$, CHR$(0))
  Nm$ = LEFT$(Nm$, J% - 1)
  Attr$ = STRING$(6, 32)
  IF (ASC(DTA.Attr) AND &H20) <> 0 THEN MID$(Attr$, 1, 1) = "A"
  IF (ASC(DTA.Attr) AND &H10) <> 0 THEN MID$(Attr$, 2, 1) = "D"
  IF (ASC(DTA.Attr) AND &H2) <> 0 THEN MID$(Attr$, 3, 1) = "H"
  IF (ASC(DTA.Attr) AND &H1) <> 0 THEN MID$(Attr$, 4, 1) = "R"
  IF (ASC(DTA.Attr) AND &H4) <> 0 THEN MID$(Attr$, 5, 1) = "S"
  IF (ASC(DTA.Attr) AND &H8) <> 0 THEN MID$(Attr$, 6, 1) = "V"
END SUB

SUB HoofdScherm
LOCATE 1, 1
SCREEN 0
COLOR 7, 0, 0
Muis 3, 0, y%, x%
Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
COLOR 0, 15
PRINT SPACE$(80);
LOCATE 1, 3: PRINT " Bestand "
LOCATE 1, 12: PRINT " Utilities "
COLOR 7, 1
LOCATE 2, 1: PRINT "┌"; STRING$(78, 196); "┐";
FOR a = 3 TO 23
  COLOR 7, 1
  LOCATE a, 1: PRINT "│"; SPACE$(78);
  COLOR 0, 15
  PRINT "░";
NEXT a
LOCATE 3, 80: PRINT CHR$(24);
LOCATE 23, 80: PRINT CHR$(25);
COLOR 7, 1
LOCATE 24, 1: PRINT "│";
COLOR 0, 15
PRINT CHR$(27); STRING$(76, 176); CHR$(26);
COLOR 7, 1: PRINT "│";
COLOR 1, 15: Beeld 2, " " + Bestand$ + " "
COLOR 7, 1
IF bk THEN
  OPEN Bestand$ FOR INPUT AS #1
   IF BestandSoort <> AscF THEN LINE INPUT #1, a$
   Tel = 0
   DO UNTIL EOF(1)
     Tel = Tel + 1
     LINE INPUT #1, a$
     IF BestandSoort = KarF THEN LINE INPUT #1, a$
     IF LEN(a$) > 78 THEN a$ = LEFT$(a$, 78)
     LOCATE Tel + 2, 2: PRINT a$;
     IF Tel = 21 THEN GOTO Regel1InSubHoofdScherm
   LOOP
Regel1InSubHoofdScherm:
  CLOSE #1
END IF
Muis 4, 0, y%, x%
COLOR 0, 3
LOCATE 25, 1: PRINT " Music Player V3.0    Druk op Alt voor de menubalk    │ ";
IF RepeatMus THEN PRINT "R"; ELSE PRINT " ";
COLOR 7, 0
END SUB

SUB Info
  IF NOT bk THEN BEEP: EXIT SUB
  HoofdScherm
  FSp$ = Bestand$
  FileInfo FSp$, Nm$, FSz&, yr%, mon%, dy%, hr%, min%, sec%, Attr$
  dy$ = LTRIM$(STR$(dy%)): mon$ = LTRIM$(STR$(mon%)): yr$ = LTRIM$(STR$(yr%))
  dy$ = STRING$(2 - LEN(dy$), "0") + dy$: mon$ = STRING$(2 - LEN(mon$), "0") + mon$: yr$ = STRING$(2 - LEN(yr$), "0") + yr$
  hr$ = LTRIM$(STR$(hr%)): min$ = LTRIM$(STR$(min%)): sec$ = LTRIM$(STR$(sec%))
  hr$ = STRING$(2 - LEN(hr$), "0") + hr$: min$ = STRING$(2 - LEN(min$), "0") + min$: sec$ = STRING$(2 - LEN(sec$), "0") + sec$
  Datum$ = dy$ + "-" + mon$ + "-" + yr$ 'Datum laatste wijziging
  Tijd$ = hr$ + ":" + min$ + ":" + sec$ 'Tijd laatste wijziging
  Naam$ = Nm$ + SPACE$(12 - LEN(Nm$))  'Bestandsnaam
  Bytes& = FSz&             'Aantal bytes
  Attribuut$ = Attr$           'Attributen
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  Venster 9, 5, 17, 75
  OPEN Bestand$ FOR INPUT AS #1: LINE INPUT #1, Titel$: CLOSE #1
  Titel$ = LEFT$(Titel$, 60)
  IF BestandSoort = MusF THEN Typen$ = "Muziekbestand"
  IF BestandSoort = KarF THEN Typen$ = "Karaokebestand"
  Beeld 9, " Informatie van " + RTRIM$(Naam$) + " "
  Beeld 10, "Titel " + Titel$
  Beeld 11, "Aangemaakt op " + Datum$
  Beeld 12, "Aangemaakt om " + Tijd$
  Beeld 13, "Aantal bytes " + STR$(Bytes&)
  Beeld 14, "Attributen " + Attribuut$
  Beeld 15, "Bestandstype " + Typen$
  COLOR 16
  Beeld 16, "Druk op een toets"
  Muis 4, 0, y%, x%
  Loopje a$, k%, x%, y%, t%
END SUB

SUB Lijn (bx, by, ey)
  COLOR 0, 15
  LOCATE bx, by: PRINT "├"; STRING$(ey - by - 1, 196); "┤";
END SUB

SUB Loopje (t$, k%, x%, y%, t%)
  COLOR 0, 3
  xp = CSRLIN: yp = POS(1)
  FOR a = 1 TO 80: LOCATE 25, a: PRINT CHR$(SCREEN(25, a)); : NEXT a
  x$ = STRING$(5, "0")
  y$ = STRING$(3, "0")
  DO
   t$ = INKEY$
   t% = Toets%
   Muis 3, k%, y%, x%
   y% = CINT(y% / 8 + 1)
   x% = CINT(x% / 8 + 1)
   x$ = LTRIM$(STR$(x%))
   y$ = LTRIM$(STR$(y%))
   x$ = STRING$(5 - LEN(x$), "0") + x$
   y$ = STRING$(3 - LEN(y$), "0") + y$
   LOCATE 25, 71: PRINT x$; ":"; y$;
   LOCATE xp, yp
 LOOP WHILE t$ = "" AND k% = 0 AND t% = 0
END SUB

SUB MaakBAS
  IF NOT bk THEN BEEP: EXIT SUB
  Mus$ = Bestand$
  a = INSTR(Mus$, ".")
  IF a = 0 THEN Mus$ = Mus$ + "."
  a = INSTR(Mus$, ".")
  Bas$ = LEFT$(Mus$, a - 1) + ".BAS"
  Sts$ = LEFT$(Mus$, a - 1) + ".STS"
  HoofdScherm
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  Venster 10, 20, 15, 60
  Regelnrs = -1: Repeat = RepeatMus
  LOCATE 11, 22
  IF BestandSoort = MusF THEN PRINT "MUS";
  IF BestandSoort = AscF THEN PRINT "ASC";
  IF BestandSoort = KarF THEN PRINT "KAR";
  PRINT "-bestand: "; Mus$
  LOCATE 12, 22: PRINT "BAS-bestand: "; Bas$
  LOCATE 13, 22: PRINT "[ ] Regelnummers toevoegen"
  LOCATE 14, 22: PRINT "[ ] Nummer herhalen"
  LOCATE 13, 23
  IF Regelnrs THEN PRINT "X" ELSE PRINT " "
  LOCATE 14, 23
  IF Repeat THEN PRINT "X" ELSE PRINT " "
  Muis 4, 0, y%, x%
  DO
   Loopje a$, k%, x%, y%, t%
   COLOR 0, 7
   IF a$ = " " THEN k% = 1: x% = 13: y% = 23
   IF a$ = CHR$(9) THEN k% = 1: x% = 14: y% = 23
   IF k% = 1 AND x% = 13 AND y% > 21 AND y% < 59 THEN
     IF Regelnrs THEN Regelnrs = 0 ELSE Regelnrs = -1
     DO: Muis 3, k%, y%, x%: LOOP WHILE k% = 1
   END IF
   IF k% = 1 AND x% = 14 AND y% > 21 AND y% < 59 THEN
     IF Repeat THEN Repeat = 0 ELSE Repeat = -1
     DO: Muis 3, k%, y%, x%: LOOP WHILE k% = 1
   END IF
   Muis 3, 0, y%, x%
   Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
   LOCATE 13, 23
   IF Regelnrs THEN PRINT "X" ELSE PRINT " "
   LOCATE 14, 23
   IF Repeat THEN PRINT "X" ELSE PRINT " "
   Muis 4, 0, y%, x%
  LOOP WHILE a$ <> CHR$(13)
  COLOR 16, 15
  LOCATE 14, 22: PRINT "Bezig met omzetten "
  OPEN Mus$ FOR INPUT AS #1
   OPEN Sts$ FOR OUTPUT AS #2
     IF BestandSoort = MusF THEN LINE INPUT #1, a$
     IF BestandSoort = KarF THEN LINE INPUT #1, a$
     IF BestandSoort = AscF THEN a$ = Bestand$
     a$ = LTRIM$(RTRIM$(a$))
     PRINT #2, a$
     DO UNTIL EOF(1)
      LINE INPUT #1, a$
      IF BestandSoort = KarF THEN LINE INPUT #1, b$
      PRINT #2, a$
     LOOP
   CLOSE #2
  CLOSE #1
  IF Repeat = -1 THEN Repeat = 1
  IF Regelnrs = -1 THEN Regelnrs = 1
  Codes$ = LTRIM$(STR$(Repeat)) + LTRIM$(STR$(Regelnrs)) + Sts$
  SHELL "STS2BAS NOSCREEN " + Codes$
END SUB

SUB Menu (Reactie)
  IF Reactie = Alt THEN GOTO Regel1InSubMenu
  IF Reactie = KlikBestand THEN GOTO Regel3InSubMenu
  IF Reactie = KlikUtilities THEN GOTO Regel4InSubMenu
  EXIT SUB
Regel1InSubMenu:
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  COLOR 15, 0: LOCATE 1, 3: PRINT " B";
  COLOR 7: PRINT "estand "
  COLOR 15, 15: LOCATE 1, 12: PRINT " U";
  COLOR 0, 15: PRINT "tilities ";
  Muis 4, 0, y%, x%
  Reactie = Okee
  DO
   Loopje a$, k%, x%, y%, t%
   SELECT CASE UCASE$(a$)
     CASE "U", CHR$(0) + "K", CHR$(0) + "M": Reactie = KlikUtilities
     CASE CHR$(27): Reactie = Geen
     CASE CHR$(13): GOTO Regel3InSubMenu
   END SELECT
   IF k% = 1 AND x% = 1 AND y% > 11 AND y% < 23 THEN Reactie = KlikUtilities
  LOOP WHILE Reactie = Okee
  IF Reactie = KlikUtilities THEN GOTO Regel2InSubMenu
  EXIT SUB
Regel2InSubMenu:
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  COLOR 15, 0: LOCATE 1, 12: PRINT " U";
  COLOR 7: PRINT "tilities "
  COLOR 15, 15: LOCATE 1, 3: PRINT " B";
  COLOR 0, 15: PRINT "estand ";
  Muis 4, 0, y%, x%
  Reactie = Okee
  DO
   Loopje a$, k%, x%, y%, t%
   SELECT CASE UCASE$(a$)
     CASE "B", CHR$(0) + "K", CHR$(0) + "M": Reactie = KlikBestand
     CASE CHR$(27): Reactie = Geen
     CASE CHR$(13): GOTO Regel4InSubMenu
   END SELECT
   IF k% = 1 AND x% = 1 AND y% > 2 AND y% < 12 THEN Reactie = KlikBestand
  LOOP WHILE Reactie = Okee
  IF Reactie = KlikBestand THEN GOTO Regel1InSubMenu
  EXIT SUB
Regel3InSubMenu:
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  Venster 2, 2, 7, 21
  COLOR 15: LOCATE 3, 4: PRINT "O";
  COLOR 0: PRINT "penen"
  COLOR 15: LOCATE 4, 4: PRINT "T";
  COLOR 0: PRINT "itel veranderen"
  COLOR 15: LOCATE 5, 4: PRINT "M";
  COLOR 0: PRINT "usic Editor"
  COLOR 15: LOCATE 6, 4: PRINT "A";
  COLOR 0: PRINT "fsluiten"
  Muis 4, 0, y%, x%
  z = 1
  DO
   Muis 3, 0, y%, x%
   Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
   COLOR 15, 0
   LOCATE z + 2, 3: PRINT " "; CHR$(SCREEN(z + 2, 4));
   COLOR 7
   FOR a = 5 TO 20
     LOCATE z + 2, a: PRINT CHR$(SCREEN(z + 2, a));
   NEXT a
   FOR b = 1 TO 4
     IF b <> z THEN
      COLOR 15, 15
      LOCATE b + 2, 3: PRINT " "; CHR$(SCREEN(b + 2, 4));
      COLOR 0
      FOR a = 5 TO 20
        LOCATE b + 2, a: PRINT CHR$(SCREEN(b + 2, a));
      NEXT a
     END IF
   NEXT b
   Muis 4, 0, y%, x%
   Loopje a$, k%, x%, y%, t%
   IF k% = 1 AND y% > 2 AND y% < 21 THEN
     IF x% > 2 AND x% < 7 THEN
      z = x% - 2
      a$ = CHR$(13)
     END IF
   END IF
   IF UCASE$(a$) = "O" THEN z = 1: a$ = CHR$(13)
   IF UCASE$(a$) = "T" THEN z = 2: a$ = CHR$(13)
   IF UCASE$(a$) = "A" THEN z = 3: a$ = CHR$(13)
   SELECT CASE a$
     CASE CHR$(27): EXIT SUB
     CASE CHR$(0) + "P"
      z = z + 1
      IF z = 5 THEN z = 1
     CASE CHR$(0) + "H"
      z = z - 1
      IF z = 0 THEN z = 4
     CASE CHR$(13)
      IF z = 1 THEN Openen: EXIT SUB
      IF z = 2 THEN AndereTitel: EXIT SUB
      IF z = 3 THEN
        Muis 2, 0, 0, 0
        SHELL "MAAKMUS.EXE"
        SCREEN 0
        Muis 1, 0, 0, 0
        HoofdScherm
        EXIT SUB
      END IF
      IF z = 4 THEN
        Muis 2, 0, 0, 0
        COLOR 7, 0
        CLS
        SHELL "cd > player.tmp"
        OPEN "player.tmp" FOR INPUT AS #1: LINE INPUT #1, a$: CLOSE #1
        KILL "player.tmp"
        a$ = UCASE$(a$)
        EVenster 1, 1, 11, 80, 2
        EVenster 8, 3, 10, 78, 1
        COLOR 0
        LOCATE 2, 3: PRINT "Music Player V3.0 is ontworpen door Stefan Thoolen"
        LOCATE 3, 3: PRINT "Als u dit laat registreren (gratis) wordt u op de hoogte gehouden"
        LOCATE 4, 3: PRINT "van nieuwe muziekjes en/of niewe versies voor dit programma"
        LOCATE 5, 3: PRINT "Om het registratieformulier te printen typ PLAYER /R"
        LOCATE 6, 3: PRINT "Typ PLAYER /? voor meer informatie"
        LOCATE 7, 3: PRINT "Je mag dit aan iedereen vrij kopieëren"
        LOCATE 9, 5: PRINT "Groetjes Stefan Thoolen"
        COLOR 7, 0
        LOCATE 11, 1
        IF LEFT$(a$, 1) = "A" OR LEFT$(a$, 1) = "B" THEN PRINT "Ps. dit programma werkt vanaf harde schijf sneller"
        SYSTEM
      END IF
   END SELECT
  LOOP
Regel4InSubMenu:
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  Venster 2, 11, 8, 22
  COLOR 15: LOCATE 3, 13: PRINT "N";
  COLOR 0: PRINT "aar BAS"
  COLOR 15: LOCATE 4, 13: PRINT "A";
  COLOR 0: PRINT "fspelen"
  COLOR 15: LOCATE 5, 13: PRINT "I";
  COLOR 0: PRINT "nfo"
  COLOR 15: LOCATE 6, 13: PRINT "R";
  COLOR 0: PRINT "epeat"
  COLOR 15: LOCATE 7, 13: PRINT "M";
  COLOR 0: PRINT "aak ";
  IF BestandSoort = MusF OR BestandSoort = KarF THEN PRINT "ASC" ELSE PRINT "MUS"
  Muis 4, 0, y%, x%
  z = 1
  DO
   Muis 3, 0, y%, x%
   Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
   COLOR 15, 0
   LOCATE z + 2, 12: PRINT " "; CHR$(SCREEN(z + 2, 13));
   COLOR 7
   FOR a = 14 TO 21
     LOCATE z + 2, a: PRINT CHR$(SCREEN(z + 2, a));
   NEXT a
   FOR b = 1 TO 5
     IF b <> z THEN
      COLOR 15, 15
      LOCATE b + 2, 12: PRINT " "; CHR$(SCREEN(b + 2, 13));
      COLOR 0
      FOR a = 14 TO 21
        LOCATE b + 2, a: PRINT CHR$(SCREEN(b + 2, a));
      NEXT a
     END IF
   NEXT b
   Muis 4, 0, y%, x%
   Loopje a$, k%, x%, y%, t%
   IF k% = 1 AND y% > 11 AND y% < 22 THEN
     IF x% > 2 AND x% < 8 THEN
      z = x% - 2
      a$ = CHR$(13)
     END IF
   END IF
   IF UCASE$(a$) = "N" THEN z = 1: a$ = CHR$(13)
   IF UCASE$(a$) = "A" THEN z = 2: a$ = CHR$(13)
   IF UCASE$(a$) = "I" THEN z = 3: a$ = CHR$(13)
   IF UCASE$(a$) = "R" THEN z = 4: a$ = CHR$(13)
   IF UCASE$(a$) = "M" THEN z = 5: a$ = CHR$(13)
   SELECT CASE a$
     CASE CHR$(27): EXIT SUB
     CASE CHR$(0) + "P"
      z = z + 1
      IF z = 6 THEN z = 1
     CASE CHR$(0) + "H"
      z = z - 1
      IF z = 0 THEN z = 5
     CASE CHR$(13)
      IF z = 1 THEN MaakBAS: EXIT SUB
      IF z = 2 THEN Speel: EXIT SUB
      IF z = 3 THEN Info: EXIT SUB
      IF z = 4 THEN
        IF RepeatMus THEN RepeatMus = 0 ELSE RepeatMus = -1
        EXIT SUB
      END IF
      IF z = 5 THEN ASCII: EXIT SUB
   END SELECT
  LOOP
END SUB

SUB Muis (a%, b%, c%, d%)
  IF MuisStatus% THEN
   DEF SEG = 0
   MouseSeg% = PEEK(51 * 4 + 2) + 256 * PEEK(51 * 4 + 3)
   MouseCode% = PEEK(51 * 4) + 256 * PEEK(51 * 4 + 1) + 2
   DEF SEG = MouseSeg%
   CALL ABSOLUTE(a%, b%, c%, d%, MouseCode%)
  END IF
END SUB

SUB Openen
  HoofdScherm
  LOCATE 1, 1
  t = 0
  SHELL "DIR *.MUS > PLAYER.$$$"
  SHELL "DIR *.KAR >> PLAYER.$$$"
  SHELL "DIR *.ASC >> PLAYER.$$$"
  HoofdScherm
  OPEN "PLAYER.$$$" FOR INPUT AS #1
   OPEN "PLAYER.!!!" FOR OUTPUT AS #2
     DO UNTIL EOF(1)
      LINE INPUT #1, a$
      IF a$ <> "" AND LEFT$(a$, 1) <> " " THEN
        t$ = LEFT$(a$, 12)
        a = INSTR(t$, " ")
        MID$(t$, a, 1) = "."
        f$ = ""
        FOR a = 1 TO LEN(t$)
         g$ = MID$(t$, a, 1)
         IF g$ <> " " THEN f$ = f$ + g$
        NEXT a
        OPEN f$ FOR INPUT AS #3
         LINE INPUT #3, t$
        CLOSE #3
        f$ = SPACE$(12 - LEN(f$)) + f$
        tempje$ = RIGHT$(f$, 4)
        IF tempje$ = ".ASC" THEN t$ = f$
        PRINT #2, f$; t$: t = t + 1
      END IF
     LOOP
   CLOSE #2
  CLOSE #1
  KILL "PLAYER.$$$"
  f = 1
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  COLOR 17, 15
  Beeld 2, Bestand$
  Venster 5, 10, 9, 70
  COLOR 1
  Beeld 5, " Bestand openen -" + STR$(t) + " bestanden gevonden "
  COLOR 0
  Muis 4, 0, y%, x%
  DO
   OPEN "PLAYER.!!!" FOR INPUT AS #1
     FOR a = 1 TO f
      LINE INPUT #1, a$
     NEXT a
   CLOSE #1
   f$ = LEFT$(a$, 12)
   t$ = RIGHT$(a$, LEN(a$) - 12)
   IF LEN(t$) > 40 THEN t$ = LEFT$(t$, 40)
   t$ = t$ + SPACE$(41 - LEN(t$))
   COLOR 0, 7
   Muis 3, 0, y%, x%
   Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
   LOCATE 6, 12: PRINT "Bestandsnaam: "; f$
   LOCATE 8, 12: PRINT "Titel    : "; t$
   COLOR 7, 0: LOCATE 6, 68: PRINT CHR$(24)
   COLOR 0, 7: LOCATE 7, 68: PRINT "░"
   COLOR 7, 0: LOCATE 8, 68: PRINT CHR$(25)
   Muis 4, 0, y%, x%
   Loopje a$, k%, x%, y%, t%
   IF k% = 1 THEN
     IF x% = 6 AND y% = 68 THEN f = f - 1
     IF x% = 8 AND y% = 68 THEN f = f + 1
   END IF
   SELECT CASE a$
     CASE CHR$(27): KILL "PLAYER.!!!": EXIT SUB
     CASE CHR$(0) + "P": f = f + 1
     CASE CHR$(0) + "H": f = f - 1
   END SELECT
   IF f < 1 THEN f = t
   IF f > t THEN f = 1
  LOOP WHILE a$ <> CHR$(13)
  Bestand$ = LTRIM$(f$)
  KILL "PLAYER.!!!"
  bk = -1
  a$ = UCASE$(RIGHT$(Bestand$, 3))
  IF a$ = "MUS" THEN BestandSoort = MusF
  IF a$ = "KAR" THEN BestandSoort = KarF
  IF a$ = "ASC" THEN BestandSoort = AscF
END SUB

SUB Speel
  PLAY "O4"
  o = 4
  IF NOT bk THEN BEEP: EXIT SUB
  IF BestandSoort = MusF OR BestandSoort = AscF THEN Versnel
  HoofdScherm
  Muis 3, 0, y%, x%
  Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
  COLOR 0, 3
  LOCATE 25, 71: PRINT "-----:---";
  Venster 10, 3, 15, 78
Spelen:
  IF BestandSoort = KarF THEN OPEN Bestand$ FOR INPUT AS #1
  IF BestandSoort = MusF OR BestandSoort = AscF THEN OPEN "PLAYER.TMP" FOR INPUT AS #1
  COLOR 1, 15
   IF BestandSoort <> AscF THEN
     LINE INPUT #1, Titel$
     IF LEN(Titel$) > 74 THEN Titel$ = LEFT$(Titel$, 58)
     Beeld 10, Titel$
   ELSE
     Beeld 10, Bestand$
   END IF
   COLOR 0
   Beeld 11, "Druk op een toets voor einde"
   Beeld 13, "Bestand " + Bestand$
   x = 0
   Muis 4, 0, y%, x%
   DO UNTIL EOF(1)
     LINE INPUT #1, a$
     IF BestandSoort = KarF THEN LINE INPUT #1, Tekst$
     IF LEN(Tekst$) > 73 THEN Tekst$ = LEFT$(Tekst$, 73)
     x = x + 1
     Muis 3, 0, y%, x%
     Muis 4, 0, 80 * 8 - 1, 25 * 8 - 1
     Beeld 12, "Bezig met spelen regel" + STR$(x)
     Beeld 14, SPACE$(73)
     IF BestandSoort = KarF THEN Beeld 14, Tekst$
     IF BestandSoort = MusF OR BestandSoort = AscF THEN
      a = INSTR(a$, "A")
      IF a = 0 THEN a = INSTR(a$, "B")
      IF a = 0 THEN a = INSTR(a$, "C")
      IF a = 0 THEN a = INSTR(a$, "D")
      IF a = 0 THEN a = INSTR(a$, "E")
      IF a = 0 THEN a = INSTR(a$, "F")
      IF a = 0 THEN a = INSTR(a$, "G")
      IF INSTR(a$, ">") > 0 THEN o = o + 1
      IF INSTR(a$, "<") > 0 THEN o = o - 1
      IF INSTR(a$, "O") > 0 THEN o = VAL(MID$(a$, INSTR(a$, "O") + 1, 1))
      IF RIGHT$(a$, 1) = "+" THEN a = a + 1
      IF RIGHT$(a$, 1) = "-" THEN a = a - 1
      Lengte = a + (o * 7)
      IF Lengte > 60 THEN Lengte = 60
      IF Lengte < 1 THEN Lengte = 1
      LOCATE 14, 5: PRINT STRING$(Lengte, 254); SPACE$(60 - Lengte)
     END IF
     Muis 4, 0, y%, x%
     IF LEFT$(a$, 1) <> "'" THEN PLAY a$
     IF INKEY$ <> "" GOTO Einde
   LOOP
  CLOSE #1
  IF RepeatMus GOTO Spelen
Einde:
  CLOSE #1
  IF BestandSoort = MusF THEN KILL "PLAYER.TMP"
END SUB

FUNCTION Toets%
  DEF SEG = 0
  a% = PEEK(&H417)

  'Lockstatus wordt weggehaald
  'Daardoor blijft alleen de toetsstatus over
  IF a% >= 128 THEN a% = a% - 128       'Insert
  IF a% >= 64 THEN a% = a% - 64        'CapsLock
  IF a% >= 32 THEN a% = a% - 32        'NumLock
  IF a% >= 16 THEN a% = a% - 16        'ScrollLock

  DEF SEG
  Toets% = a%
END FUNCTION

SUB Venster (bx, by, ex, ey)
  COLOR 0, 7
  LOCATE bx, by: PRINT "┌"; STRING$(ey - by - 1, 196); "┐";
  LOCATE ex, by: PRINT "└"; STRING$(ey - by - 1, 196); "┘";
  FOR temp = bx + 1 TO ex - 1
   LOCATE temp, by: PRINT "│"; SPACE$(ey - by - 1); "│";
  NEXT temp
END SUB

SUB Versnel
HoofdScherm
OPEN Bestand$ FOR INPUT AS #1
  OPEN "PLAYER.TMP" FOR OUTPUT AS #2
   IF BestandSoort <> AscF THEN
     LINE INPUT #1, a$
     PRINT #2, a$
   END IF
   DO UNTIL EOF(1)
     LINE INPUT #1, a$
     a$ = LTRIM$(UCASE$(RTRIM$(a$)))
     IF LEFT$(a$, 1) <> "'" THEN
      c$ = ""
      FOR a = 1 TO LEN(a$)
        b$ = MID$(a$, a, 1)
        c$ = c$ + b$
        ok = 0
        IF b$ = "A" THEN ok = -1
        IF b$ = "B" THEN ok = -1
        IF b$ = "C" THEN ok = -1
        IF b$ = "D" THEN ok = -1
        IF b$ = "E" THEN ok = -1
        IF b$ = "F" THEN ok = -1
        IF b$ = "G" THEN ok = -1
Controle:
        IF a < LEN(a$) THEN d$ = MID$(a$, a + 1, 1) ELSE d$ = ""
        IF d$ = "." OR d$ = "+" OR d$ = "-" THEN
         c$ = c$ + d$
         a = a + 1
         GOTO Controle
        END IF
        IF ok = -1 THEN
         d$ = c$
         c$ = ""
         FOR t = 1 TO LEN(d$)
           e$ = MID$(d$, t, 1)
           IF d$ <> " " THEN c$ = c$ + e$
         NEXT t
         PRINT #2, c$
         c$ = ""
        END IF
      NEXT a
      PRINT #2, c$
     ELSE
      PRINT #2, a$
     END IF
   LOOP
  CLOSE #2
CLOSE #1
END SUB

FUNCTION ZoekMuis%
DEF SEG = 0
MSeg& = 256& * PEEK(51 * 4 + 3) + PEEK(51 * 4 + 2)
Mouse& = 256& * PEEK(51 * 4 + 1) + PEEK(51 * 4) + 2
MSeg$ = HEX$(MSeg&)
MouseSeg% = VAL("&H" + MSeg$)
Mouse$ = HEX$(Mouse&)
Mouse% = VAL("&H" + Mouse$)
IF MSeg& OR (Mouse% - 2) THEN
 DEF SEG = MouseSeg%
 IF PEEK(Mouse% - 2) = 207 THEN
  DEF SEG
  MenuMuis = 0
  EXIT FUNCTION
 END IF
END IF
DEF SEG = MouseSeg%
M1% = 0
CALL ABSOLUTE(M1%, M2%, M3%, M4%, Mouse%)    'Dit werkt foutloos in QBasic
ZoekMuis = -1                  'In QB moet wel QB /L ingetypt
MButtons% = M2%                 'worden
DEF SEG
END FUNCTION